Начало |Помощ |Търсене в сайта |Карта на сайта |Въпроси и отговори |Връзки |Контакти |Текст | Българска версия | English    
ДРСЗ Ловеч ДРСЗ Пловдив ДРСЗ Монтана ДРСЗ София ДРСЗ Благоевград ДРСЗ Хасково ДРСЗ Русе ДРСЗ Бургас ДРСЗ Варна
  Агенцията по заетостта предоставя
  Услуги за търсещите работа лица
  посредничество за намиране на работа;
  професионално информиране и консултиране;
  квалификационно и мотивационно обучение;
  включване в подходящи програми и мерки за заетост;
  посредничество на български граждани за работа в чужбина;
  включване в процедури за обучение и заетост по ОП РЧР.
  Услуги за работодателите
  посредничество за наемане на подходящи кандидати за работа;
  oбучение на персонала;
  насочване към подходящи програми и мерки за заетост и ползуване на съответни преференции
  наемане на чужденци.
  Активни процедури по ОП РЧР
  Обучения с ваучери и заетост по ОП РЧР
  е-Трудова борса
  Търсене на доставчик за обучение с ваучери:
  - професионална квалификация
  - ключова компетентност
На фокус
  07.10.2013 г. Във връзка с провеждащи се строително-ремонтни дейности в сградата на ДБТ "Възраждане", телефоните за контакт с бюрото са следните: 0882824783 и 0889825106
  От 1.10.2013 г. стартира втора процедура за подбор и наемане на младежи до 29-годишна възраст по Проект BG051PO001-6.2.17 "Старт в администрацията"
  График за провеждане на трудови борси през месец октомви 2013 г.
  11.07.2013 г. ГД "Европейски фондове и международни проекти"
  11.07.2013 г. Нов адрес за кореспонденция с Главна дирекция "Европейски фондове и международни проекти" на Агенция по заетостта - Договарящ орган по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
  Важно за Доставчици на обучение, провеждали обучения по схемa „АЗ МОГА”
  10.04.2013 г. На вниманието на всички Доставчици на обучение
  От 26.03.2013 г., всички ДБТ в страната могат да издават уведомления на одобрени лица към Доставчици на обучение, предлагащи дистанционна или смесена форма на обучение
 

   

03.10.2013 г. Окончателно класиране на кандидати по програма „Старт на кариерата” – Процедури 2013 г.
Контактни точки на информационната мрежа по проекта BeGIN с териториалните поделения на АЗ- EURES
11.07.2013г. Нов адрес за кореспонденция с Главна дирекция 'Европейски фондове и международни проекти' на Агенция по заетостта - Договарящ орган по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси'
26.06.2013 г. Във връзка с изтичане срока на реализация на проект 'Детегледач - шанс за реализация с обучение към заетост' по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.05 'Отново на работа' по Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси' Ви уведомяваме, че се прекратява приемането на заявления от родители и безработни лица за кандидатстване по проекта
20.06.2013 г. До Доставчиците на обучения, провеждали обучения по схеми „Аз мога” – 2.1.11 и 2.1.13. Във връзка с подготовка на окончателни плащания по схеми „Аз мога” – 2.1.11 и 2.1.13 Ви информираме, че Дирекциите „Бюро по труда” в страната ще приемат искания за плащане за проведени обучения срещу ваучери до 15.07.2013г.
10.06.2013 г. Поради изпълнение на заложените индикатори и договориране на финансовия ресурс на схема BG051PO001-2.2.01 - По близо до работа на ОП „Развитие на човешките ресурси” Ви уведомяваме, че считано от 17.06.2013 г. се преустановява набирането на заявления от работодатели и новонаети/заети лица за кандидатстване по схемата. При предвидени 2050 лица, ползвали преференции за транспорт от и до работното място, към 06.06.2013 г. в проекта са одобрени и включени 4390 лица.
От 01.04.2013 г. влизат в сила актуализираните и утвърдени от зам. изпълнителния директор, координиращ и контролиращ конкретния бенефициент по Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси 2007-2013' в Агенция по заетостта 'Процедура за организация на дейността и отчетността на Доставчици за обучение, провеждащи дистанционна или смесена форма на обучение по реда на ПМС № 251/2009 г.' и 'Наръчник за работа на Доставчиците на обучение, предоставящи обучение по Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси 2007-2013' съгласно ПМС № 251/2009 г.'
На вниманието на кандидатите, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”, Сесия 1!
07.01.2013 г. До доставчиците на обучение: Публикувани са новите, утвърдени за 2013 г. Споразумение и Анекс с Доставчици на обучение на основание чл.7, ал.7 от ПМС 251/21.10.2009 г. и приложения към тях
14.12.2012 г. ДО ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ОБУЧЕНИЯ по реда на ПМС 251/21.10.2009г.
От 27.11.2012 г. за всички схеми, включващи обучения с ваучери, за които е констатирано несъответствие между датата на издаване на отчета и отчетния период на извършените услуги - доставчикът на обучения следва да попълни Декларация (приложение 4)
16.11.2012 г. Във връзка с изпълнение на проект „Първа работа”, схема BG051PO001.1.1.12 на ОП „Развитие на човешките ресурси” уведомяваме, че считано от 16.11.2012 г. се преустановява набирането на заявки от работодатели за разкриване на работни места, поради изпълнение на заложените индикатори. При предвидени 2330 младежи за включване в обучение и 2100 за включване в заетост, към 15.11.2012 г. са заявени 4854 работни места и 2314 младежи са подали заявления за участие в проекта. При освобождаване на финансов ресурс Агенцията по заетостта ще поднови приема на заявки от работодатели
 

e Трудова борса   

      Новини
      Конкурси за работа
      Профил на купувача
      Фирми посредници
      Предприятия, осигуряващи временна работа
      Европейски фондове и международни проекти
Нормативна уредба
Отчет за дейността на АЗ
Документи
Статистика и анализи
Държавни помощи
е Съветник
Център за информация и услуги
Достъп до обществена информация
Годишен отчет по ЗДОИ
European Employment Services (Eures)
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни
BeGIN - Българо-германски информационни мрежи
НОИ - Брошури за услуги
Сигнали за корупция:
телефон на АЗ - 02/980 87 19
Кол център на МТСП
Център за обаждания и предоставяне на социална информация към МТСП

7  посетители на сайта в момента

 

Европейска комисия Оперативна програма "Административен капацитет" Европейски социален фонд
Тази интернет страница е разработена по проект
"Агенция по заетостта – отворена врата към обществото – (Заедно успяваме)",
финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.